+421 908 377 820

Doterajšie odborné skúsenosti:

2015-2019 spolupráca na projekte LIFE "Integrovaný manažment riečnych ekosystémov na južnom Slovensku"

2014-2015 spolupráca na projekte LIFE "Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy"

2013-2014 monitoring druhov rýb európskeho významu pre Štátnu ochranu prírody (ŠOP SR)

2013 člen národného tímu prestížnej medzinárodnej akcie Joint Danube Survey 3 (http://www.danubesurvey.org/)

2011-2014 spoluriešiteľ na projekte VEGA "Hypotéza alternatívnych ontogenéz a invázny potenciál sladkovodných rýb"

2011 monitoring rýb pre implementáciu Rámcovej smernice o vodách

2008-2010 spoluriešiteľ na projekte VEGA "Invázne ryby v povodí Dunaja: od morfológie, ontogenézy a epigenézy k ekológii a evolúcii"


- ichtyologické prieskumy pre malé vodné elektrárne (MVE)

- odbery vzoriek rýb na analýzu ťažkých kovov a organických látok